ผอ.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายไกรสร  กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงาน

AOR2020

นางวัฒนา ขอสินกลาง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลดเอกสาร
สถิติผู้มาเยือน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้28
mod_vvisit_counterเมื่อวาน81
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้252
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว445
mod_vvisit_counterเดือนนี้1350
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1879
mod_vvisit_counterทุกวัน630842

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.142
,
วันนี้ : Sep 23, 2020
Home ประวัติสำนักพุทธ

ประวัติสำนักพุทธ

ประวัติความเป็นมา
           เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งผลให้มีการประกาศบังคับใช้    พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ.2545  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม  มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงาน สนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์  คุ้มครอง  และส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา  ดูแล  รักษา  จัดการศาสนสมบัติ  พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา  แต่เนื่องจากโครงสร้างส่วนราชการขาดหน่วยงานระดับพื้นที่ในส่วนภูมิภาค  จึงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจรองรับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางในกิจการพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
           สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงพิจารณาให้จัดตั้งส่วนราชการเป็นการภายในมีฐานะเทียบเท่ากองเรียกว่า  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด ตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย รวม 75 จังหวัด    ยกเว้นกรุงเทพมหานคร   ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชาของ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นการภายใน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547
           ต่อมาได้กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2549 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 123ตอนที่ 25ก ลงวันที่ 14มีนาคม 2549 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
           1.ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อกำหนดนโยบาย      ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
          2.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ          
          3.ส่งเสริม  ดูแล  รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งดูแล  รักษา  และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
           4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนาของจังหวัด
         5.ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และด้านพุทธศาสนศึกษา  รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้   คู่คุณธรรม  และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
         6.รับสนองงาน  ประสานงาน  และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
         7.ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
       8.ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

   

Last Updated (Tuesday, 28 February 2012 10:41)

 
สปอตเสียง คนไทยไม่โกง
แม่กองธรรมสนามหลวง
gongtham

คลิปวีดีโอ หัวหน้าพาโกง
คลิปวีดีโอ โกงข้อสอบ
คลิปวีดีโอ ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง