พศ.จ.สุรินทร์ เชิญชวนสมัครร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

          เมื่อวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  นายวินัย  ปุณยรัชตปรีดา  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังวหวัดสุรินทร์  ได้เดินทางไปที่วัดทราราม ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่ร่วมงานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส  สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
กนกนาถ    สินมาก : ข่าว / ธิรนันท์  อุไร : ภาพ
 

Last Updated (Friday, 31 July 2015 17:44)