ทำเนียบพระสังฆาธิการ (ม)

ทำเนียบ
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์
สังกัดมหานิกาย

 

พระโสภณปริยัตยาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
วัดพรหมสุรินทร์

พระศรีวิสุทธิคุณ
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
 
พระครูวิมลขันติธรรม
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
วัดจุมพลสุทธาวาส


 

พระครูปริยัติกิจธำรง
เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ รก.
วัดกลางสุรินทร์
พระครูโสภณบุญกิจ
เจ้าคณะอำเภอปราสาท
วัดอมรินทราราม
พระครูประสาทปริยัติคุณ
เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง
วัดบ้านกาบเชิง

พระครูพิทักษ์สังฆกิจ
เจ้าคณะอำเภอสังขะ
วัดโพธาราม
พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์
เจ้าคณะอำเภอบัวเชด
วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง
พระครูศรีสุนทรสรกิจ
เจ้าคณะอำเภอลำดวน
วัดศรีรัตนาราม

พระมหาเจริญสุข     คุณวีโร
เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ
วัดศรีวิหารเจริญ
พระครูสุธรรมวรานุรักษ์
เจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ
วัดสหมิตรบำรุง
พระศรีปริยัติคณานุรักษ์
เจ้าคณะอำเภอสนม
วัดบึง

 

พระครูกันตสีลากร
เจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี
วัดประชาสังคม
พระครูสิริพรหมสร
เจ้าคณะอำเภอท่าตูม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง(บ้านปรีง)
พระครูบุญเขตวรคุณ
เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี
วัดอิสาณ

พระครูวิวิตธรรมวงศ์
เจ้าคณะอำเภอจอมพระ
วัดป่าพุทธนิมิต
พระครูปิยธรรมาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์
วัดโพธิ์รินทร์วิเวก
พระครูจันทปัญญาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์
วัดป่าบ้านตรวจ

พระครูศรีปริยัติยาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์
วัดปราสาทขุมดิน
พระมหาวิศิต    ธีรวํโส
เจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก
วัดพรหมสุรนทร์

 

พระมหาธนรัฐ  รฏฐเมโธ ดร.
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
วัดพรหมสุรินทร์

XX">

Last Updated (Wednesday, 01 October 2014 11:58)