สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

แยกรายโรง  ประจำปีการศึกษา 2554  ครั้งที่ 1

จังหวัดสุรินทร์

      จำนวนนักเรียน ม.ต้น จำนวนนักเรียนม.ปลาย รวม จำนวนห้องเรียน รวม นักเรียน ครูประจำ ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่
ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น อยู่ ไป -  บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต คฤหัสถ์ ชาย หญิง
                                          ประจำ กลับ   ชาย หญิง   ชาย หญิง    
1 โพธิศึกษา สุรินทร์ 11 13 28 52 5 5 10 20 72 1 1 1 3 1 1 1 3 6 55 17 3 1 0 2 2 3 2 0
2 ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์ 121 146 124 391 59 54 36 149 540 3 3 3 9 2 1 1 4 13 149 391 4 9 0 3 3 4 3 2
3 รัตโนภาสวิมลศึกษา สุรินทร์ 35 40 39 114 18 20 5 43 157 1 1 1 3 1 1 1 3 6 96 61 2 3 0 0 2 1 2 0
4 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สุรินทร์ 38 30 9 77 12 14 8 34 111 1 1 1 3 1 1 1 3 6 27 84 1 2 0 6 0 0 2 0
5 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ สุรินทร์ 10 24 20 53 18 11 0 29 83 1 1 1 3 1 1 0 2 5 47 36 2 4 2 0 0 1 0 0
6 วัดบ้านกาบเชิง สุรินทร์ 14 19 20 53 0 0 0 0 53 1 1 1 3 0 0 0 0 3 36 17 1 1 1 0 2 0 3 3
7 วัดจอมพระ สุรินทร์ 11 12 15 38 11 8 5 24 62 1 1 1 3 1 1 1 3 6 51 11 2 4 0 2 0 1 0 0
8 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม สุรินทร์ 19 37 26 82 13 12 1 26 108 1 1 1 3 1 1 1 3 6 68 40 2 1 0 3 1 2 1 0
9 ปริยัติคุณรสวิทยา สุรินทร์ 30 27 16 73 10 9 2 21 94 1 1 1 3 1 1 1 3 6 71 23 1 1 1 5 0 0 0 0
  รวม   289 348 297 933 146 133 67 346 1280 11 11 11 33 9 8 7 24 57 600 680 18 26 4 21 10 12 13 5
รับรองตามนี้
ลงชื่อ....................................................
            (นายประสงค์     จักรคำ)
  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
                  28 / มิถุนายน / 2554

สถิตติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

แยกรายโรง  ประจำปีการศึกษา 2554  ครั้งที่ 2

จังหวัดสุรินทร์

      จำนวนนักเรียน ม.ต้น จำนวนนักเรียนม.ปลาย รวม จำนวนห้องเรียน รวม นักเรียน ครูประจำ ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่
ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น อยู่ ไป -  พระ คฤหัสถ์ พระ คฤหัสถ์ ชาย หญิง
                                          ประจำ กลับ ภิกษุ ชาย หญิง ภิกษุ ชาย หญิง    
1 โพธิศึกษา สุรินทร์ 12 13 27 52 5 5 10 20 72 1 1 1 3 1 1 1 3 6 55 17 3 1 0 3 3 2 2 0
2 ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์ 123 144 123 390 66 50 36 152 542 3 3 3 9 2 1 1 4 13 149 393 4 9 0 3 3 4 3 2
3 รัตโนภาสวิมลศึกษา สุรินทร์ 36 40 39 115 18 20 5 43 158 1 1 1 3 1 1 1 3 6 96 62 2 3 0 0 2 1 2 0
4 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สุรินทร์ 30 25 9 64 12 14 8 34 98 1 1 1 3 1 1 1 3 6 25 73 1 2 0 6 0 0 2 0
5 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ สุรินทร์ 10 24 10 44 15 9 0 24 68 1 1 1 3 1 1 0 2 5 39 29 2 4 2 1 1 1 0 0
6 วัดบ้านกาบเชิง สุรินทร์ 12 19 17 48 0 0 0 0 48 1 1 1 3 0 0 0 0 3 30 18 1 1 1 0 2 0 3 3
7 วัดจอมพระ สุรินทร์ 11 14 15 40 11 8 5 24 64 1 1 1 3 1 1 1 3 6 53 11 2 4 0 1 0 1 0 0
8 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม สุรินทร์ 22 38 26 86 13 12 1 26 112 1 1 1 3 1 1 1 3 6 72 40 2 1 0 3 1 2 1 0
9 ปริยัติคุณรสวิทยา สุรินทร์ 34 23 17 74 7 8 2 17 91 1 1 1 3 1 1 1 3 6 67 24 1 1 1 5 0 0 0 0
  รวม   290 340 283 913 147 126 67 340 1253 11 11 11 33 9 8 7 24 57 586 667 18 26 4 22 12 11 13 5
รับรองตามนี้
ลงชื่อ....................................................
          (นายสุพร  แผ่แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
            14 / ธันวาคม / 2554

Last Updated (Wednesday, 25 January 2012 15:05)