รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดสุรินทร์

จำนวนวัดในจังหวัดสุรินทร์
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดสุรินทร์ 852 วัด
มหานิกาย 761 วัด
ธรรมยุต 91 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 2 วัด
มหานิกาย 1 วัด
ธรรมยุต 1 วัด
วัดราษฎร์ 850 วัด
มหานิกาย 753 วัด
ธรรมยุต 89 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสุรินทร์
พระภิกษุ 8,720 รูป
มหานิกาย 7,921 รูป
ธรรมยุต 799 รูป
สามเณร 1,133 รูป
มหานิกาย 983
รูป
ธรรมยุต 150 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2556

Last Updated (Tuesday, 08 October 2013 17:19)