อัตรากำลัง2

 

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สังกัด นายกรัฐมนตรี

 
 

  นายเพทาย    สดทรงศิลป์

    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

กลุุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

  ว่าง

 

 

 

 

 

 

ผอ.กลุ่มงานฯ

  

นางกาญจนาพร  ระหว่างบ้าน

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ผอ.กลุ่มงานฯ

  

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

 

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน


นางสาวสุภาวดี  พ่อค้า

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางนารีรัตน์  มีขันทอง

นักวิชาการศานาชำนาญงาน

 

นางกนกนาถ  เรืองไทย

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางกาญจนาพร   ระหว่างบ้าน

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

   
   

นางผ่องศรี  เภสัชชา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสุกันยา  วารีดำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 

นางธิรนันท์  อุไร

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาววรญา พันธ์ศรี 

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

  

 

 

 

 นายภัทรพล  ชำนิยา

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 


  นายอรรถพล  เสขะกุล

พนักงานขับรถยนต์

นายจำนงค์ จินดาศรี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาวณัฐธิกา ไทยยิ่ง

พนักงานทำความสะอาด 

 

 


 

 

 

Last Updated (Thursday, 24 May 2018 17:45)