วัดศาลาลอย พระอารามหลวง

วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร 
          ฝ่ายศาสนาสถาน  กองพุทธศาสนาสถาน
          กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

            วัดศาลาลอย  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙๐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๐๓๙
อาณาเขต ทิศเหนือ        จดถนนวิภัชอนุสรณ์ 
             ทิศใต้            จดที่เอกชน
             ทิศตะวันออก   จดถนนเทศบาล ๔
             ทิศตะวันตก     จดถนนเทศบาล ๒ 
อาคารเสนาสนะ
             อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
             ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาง ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
             กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง และตึก ๔ หลัง
             ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๖ เมตร
             และศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีต ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประดิษฐานกลางวัด มีนามว่า พระพุทธชินบัญชร
             ศาลาลอย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็นวัดเก่าแก่มากวัดหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นของกรมการศาสนา วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดศาลาลอยเป็นวัดอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
             รูปที่ ๑ พระยุง พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๔๘
             รูปที่ ๒ พระเขมา พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๔๖๐
             รูปที่ ๓ พระมี พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๑
             รูปที่ ๔ พระครูธรรมธัชวิมล พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๘๕
             รูปที่ ๕ พระครูวิภัชกัลยาณธรรม พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๕๑๘
             รูปที่ ๖ พระมหาสุรพงษ์ เตมิโย พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๒
             รูปที่ ๗ พระราชวิสุทธิเมธี พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึงปัจจุบัน

การศึกษา
             มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐
             โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒
             โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔
             ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
             และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

อีกทั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๑ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑

***ที่นี่มีน้อนด้วยนะ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 53,774