ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ทะเบียนครูสอนพระปริยัติธรรม,ทะเบียนพระสอนจริยนิเทศก์,ทะเบียนพระธรรมทูต,ทะเบียนพระบัณฑิต,ทะเบียนรายชื่อสถานปฏิบัติธรรม,ทะเบียนรายชื่อหน่วย อ.ป.ต. ของจังหวัดสุรินทร์.

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ทะเบียนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 64 |
pdf ทะเบียนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 64 |
pdf ทะเบียนพระจริยานิเทศก์ 64 |
pdf ทะเบียนพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร 64 |
pdf ทะเบียนพระธรรมทูตฝ่ายบริหารของศูนย์งานพระธรรมทูต 64 |
pdf ทะเบียนพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ 64 |
pdf ทะเบียนพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา64 |
pdf ทะเบียนพระปริยัตินิเทศก์ 64 |
pdf ทะเบียนพระภิกษุเปฏิบัติงานผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ64 |
pdf ทะเบียนรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด |
pdf ทะเบียนรายชื่อหน่วย อ.ป.ต.126 แห่ง |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,578