บุคลากร

 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 

 

นายพศุตม์  ขอดเมชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
โทร 0655203385  E-Mail:surinbuddhist@gmaii.com

 

-ว่าง-

นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
โทร 0614202480

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

 

   นางธิรนันท์  อุไร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 นางสาวศิริรัศสา  พันธ์ศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 นายชญานนท์  ประเสริฐยิ่ง 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายภัทรพล ชำนิยา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 นายนราธิปกุล บุญสอน 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 นางสาวนันทิยา  เล้าสกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 นางสาวธัญพร  สุขประจำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 นางสุกันยา  วารีดำ  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวณัฐธิกา  ไทยยิ่ง
พนักงานทำความสะอาด
นายจำรัส  อุไร
พนักงานขับรถยนต์
-
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469