สำนักงาน ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนด้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

           สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕  หลักสูตร ประกอบด้วย
๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต)
๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัดใสใจสะอาด "Youngster with good heart")
๓. หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ (หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ)
๔. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)
๕. หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต) โดยมีเนื้อหา ๔ ชุดวิชา ประกอบด้วย
        ๕.๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
        ๕.๒ ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
        ๕.๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
        ๕.๔ พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนนำไปใช้ในการเรียนการสอนและหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการพัฒนาสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จำนวน ๓ หลักสูตร/ชุดการเรียนรู้ ได้แก่
                  ๕.๔.๑ เรื่อง การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) 
                  ๕.๔.๒ เรื่อง  การพิทักษ์ทรพัยากรธรรมชาติทางธรณี และ
                  ๕.๔.๓ เรื่อง  การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำและน้ำบาดาล
              ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาเนื้อหาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วยเนื้อหา สื่อการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒ หลักสูตร/ชุดการเรียนรู้ ได้แก่
                  ๑. เรื่อง  การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้
                  ๒. เรื่อง  การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดการนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖ กลุ่ม  ได้แก่
                  ๑. กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
                  ๒. กลุ่มอุดมศึกษา
                  ๓. กลุ่มทหารและตำรวจ
                  ๔. กลุ่มวิยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
                  ๕. กลุ่มโค้ช
                  ๖. กลุ่มประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด  สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสามารถนำไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงาน การถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดหลักสูตรฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,578