"ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

           สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" 
โดยจัดทำสื่อสาระการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทยในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของธงชาติไทย 
          เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัดและผู้สนใจได้มีความรู้
เกิดความรัก ความสมัคคี และได้ตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย จึงเผยแพร่ผ่านทางเวบไซต์นี้


image รูปภาพ
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf โครงการธงไตรรงค์.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469