วัดสว่างอารมณ์

      วัดสว่างอารมณ์

ข้อมูล : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร  เล่ม  ๑๖
          ฝ่ายศาสนสถาน กองพุทธศาสนสถาน
          กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

           วัดสว่างอารมณ์  ตั้งอยู่ที่ บ้านทนง หมู่ที่ ๑  ตำบลปราสาท  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๘๐ ตารางวา
อาณาเขต
           ทิศเหนือประมาณ  ๔  เส้น  ๔  วา                   จดถนนสายปราสาท - ทุ่งมน
           ทิศใต้ประมาณ  ๔  เส้น  ๑  วา  ๓  ศอก           จดถนนสาธารณะ
           ทิศตะวันออกประมาณ  ๑  เส้น  ๑๔  วา           จดถนนสาธารณะ

            ทิศตะวันตกประมาณ  ๓  เส้น  ๒  วา  ๓  ศอก   จดหนองน้ำสาธารณะ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
           อุโบสถ  กว้าง ๘.๙๖ เมตร  ยาว  ๑๓.๔๕  เมตร
           กุฏิสงฆ์  จำนวน  ๑  หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  
           และศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน ๑ หลัง

           วัดสว่างอารมณ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗  ชาวบ้านเรียกว่า วัดทนง  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘.๙๖ เมตร ยาว ๑๓.๔๕ เมตร

การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
          รูปที่ ๑  พระจุ  มหานาค
          รูปที่ ๒  พระสราย
          รูปที่ ๓  พระตึล
          รูปที่ ๔  พระหมอน
          รูปที่ ๕  พระเด็น  เรืองสุขสุด
          รูปที่ ๖ พระเจีย
          รูปที่ ๗  พระลอง  นิราศภัย
          รูปที่ ๘  พระเมือม  โสนาพูน
          รูปที่ ๙  พระโสร์
          รูปที่ ๑๐ พระเอก  เรืองสุขสุด
          รูปที่ ๑๑  พระดิน
          รูปที่ ๑๒  พระเปรียญ  กายดี
          รูปที่ ๑๓  พระพวน  ตีนานพ
          รูปที่ ๑๔  พระโลน  สำราญดี
          รูปที่ ๑๕  พระซอม
          รูปที่ ๑๖  พระพาด
          รูปที่ ๑๗  พระกลอน
          รูปที่ ๑๘  พระช่วย
          รูปที่ ๑๙  พระชน
          รูปที่ ๒๐  พระจันทร์
          รูปที่ ๒๑  พระเวียน
          รูปที่ ๒๒  พระก๊วง
          รูปที่ ๒๓  พระแบน  อุปสนฺโธ
          เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  พระปลัดวัชระวชิรญาโณ ดร.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469