วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง

วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง

ข้อมูล :  หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร  เล่ม  ๑๖
           ฝ่ายศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน
           กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

           วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง  ตั้งอยู่  บ้านตึกชุม  หมู่ที่ ๔  ตำบลชุมพลบุรี  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๙  ไร่  ๓  งาน  ๗  ตารางวา

อาณาเขต
           ทิศเหนือ                                    จดถนนสาธารณะ

           ทิศใต้                                        จดที่นาของนายบุญมี
           ทิศตะวันออก                               จดโรงเรียนตึกชุม
           ทิศตะวันตก                                 จดหนองน้ำสาธารณะ

อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
          อุโบสถ   กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๔
          ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  เป็นอาคารไม้ศาลาทรงไทย  
          และกุฏิสงฆ์  จำนวน  ๑  หลัง  เป็นอาคารไม้

          วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๑  โดยพระอธิการถึก พร้อมกับชาวบ้านตึกชุมได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น 

การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ
         รูปที่ ๑  พระบัว
         รูปที่ ๒  พระประดิษฐ์
         รูปที่ ๓  พระหน
         รูปที่ ๔  พระฉลอง
         รูปที่ ๕  พระครูสิริธรรมวิสิฐ (รูปปัจจุบัน)

  
การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕  นอกจากนี้  มีศูนย์ศึกษา- พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๘  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,392