วัดโพธิิ์หิมวันต์

           วัดโพธิ์หิมวันต์

ข้อมูล :  ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๖
           ฝ่ายศาสนสถาน กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

             วัดโพธิิ์หิมวันต์ บ้านบะ หมู่ที่ ๑ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา 

อาณาเขต
            ทิศเหนือ           ประมาณ ๒ เส้น ๔ วา ๒ ศอก  จดทุ่งนา
            ทิศใต้               ประมาณ ๑.๕ เส้น ๓ วา ๑ ศอก จดหมู่บ้าน
            ทิศตะวันออก      ประมาณ ๒ เส้น ๑๐ วา ๓ ศอก  จดทุ่งนาและหมู่บ้าน
            ทิศตะวันตก        ประมาณ ๔ เส้น ๓ วา ๒ ศอก  จดถนน รพช.และหมู่บ้าน

อาคารเสนาสนะ
             อุโบสถ  กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
             ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
             กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้

             วัดโพธิ์หิมวันต์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร

การบริหารและการปกครอง
              มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
              รูปที่ ๑ พระสุด สิริปญฺโญ พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๕๙
              รูปที่ ๒ พระตุ่ย พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๗
              รูปที่ ๓ พระเคน คุตฺตวโร พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๖
              รูปที่ ๔ พระสวน สุวณฺโณ พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๙๕
              รูปที่ ๕ พระอธิการเขียน คุตฺตวํโส พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๔๙๘
              รูปที่ ๖ พระบุญมี ปุญฺญฺวโร พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๓
              รูปที่ ๗ พระสาลี อคฺคเสโน สุคนธ์สิลากร พ.ศ. ๒๕๓๖ - ปัจจุบัน 

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ และนอกจากนี้ยังมีหอสมุด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,392