วัดโพธิ์ทอง

วัดโพธิ์ทอง

ข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๖
          ฝ่ายศาสนสถาน กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

              วัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่บ้านกระโพ หมู่ที่ ๑ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา

อาณาเขต

          ทิศเหนือ                       ประมาณ ๒ เส้น ๕ วา จดที่ดินนายเภา ต้นจันทร์
          ทิศใต้                          ประมาณ ๓ เส้น ๕ วา จดถนน
          ทิศตะวันออก                 ประมาณ ๑ เส้น จดถนน
          ทิศตะวันตก                   ประมาณ ๒ เส้น ๑๐ วา จดถนน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

          อุโบสถ กว้าง ๘.๔๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีต
          ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารไม้ 
          กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้
          ปูชนียวัตถุ มี พระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒๐ นิ้ว มีนามว่า สมเด็จสุโขทัย

          วัดโพธิ์ทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร 

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

           รูปที่ ๑ พระปลอด  พ.ศ. ๒๓๖๔ - ๒๓๙๑
           รูปที่ ๒ พระเหิน  พ.ศ. ๒๓๙๑ - ๒๔๑๐
           รูปที่ ๓ พระอาน พ.ศ. ๒๔๑๐ - ๒๔๓๐
           รูปที่ ๔ พระดำ พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๔๓๘
           รูปที่ ๕ พระอินทรื พ.ศ. ๒๔๓๘ -๒๔๔๙
           รูปที่ ๖ พระพา พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๔๖๒
           รูปที่ ๗ พระเกด พ.ศ. ๒๔๖๒ - ๒๔๗๕
           รูปที่ ๘ พระสร้อย โสภโณ พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๕
           รูปที่ ๙ พระครูสุวรรณปัญญาจารย์ พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๕๓๒
           รูปที่ ๑๐ พระครูวิบูลโพธิธรรม พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๘
           รูปที่ ๑๑ พระแสง อินทโชโต พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง -
           รูปที่ ๑๒ พระครูสุวรรณโพธิคุณ ปัจจุบัน

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ นอกจากนี้มีหน่วย อ.ป.ต. ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐

เป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหหวัดสุรินทร์ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แห่งที่ ๑๒ มี พระครูสุวรรณโพธิคุณ เจ้าคณะตำบลกระโพ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง เป็นเจ้าสำนัก

        


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469