วัดบึง

วัดบึง

ลิขสิทธิ์ข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๖
                   ฝ่ายศาสนสถาน กองพุทธศาสนสถาน
                   กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

          วัดบึง ตั้งอยู่ที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตาราางวา 

อาณาเขต
           ทิศเหนือ                  ประมาณ ๔ เส้น ๑๓ วา ๓ ศอก      จดที่ดินนางวัน  เพ็ชรอำไพ
           ทิศใต้                     ประมาณ ๔ เส้น ๑๔ วา ๑ ศอก      จดถนนพัฒนกิจ
           ทิศตะวันออก            ประมาณ ๓ เส้น ๔ วา                  จดโรงเรียนวัดบึง
           ทิศตะวันตก              ประมาณ ๓ เส้น ๘ วา ๑ ศอก         จดที่ดินนายบิ่น  ตระกูลดี

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
           อุโบสถ กว้าง  ๗๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๒๑.๘๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๔
           ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๒.๔๐  เมตร  ยาว  ๒๖  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๓๙
           กุฏิสงฆ์  จำนวน  ๑  หลัง  เป็นอาคารตึก
           และศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง
           ปูชนียวัตถุ  มีพระพุทธรูป  จำนวน  ๔  องค์  และพระพุทธรูปประดิษฐานในอุโบสถ จำนวน  ๓  องค์

           วัดบึง  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๒๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๗.๓๐  เมตร  ยาว  ๒๑.๘๐  เมตร

การบริหารและการปกครอง
           มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ 
           รูปที่ ๑  พระคำภา
           รูปที่ ๒  พระเคน
           รูปที่ ๓  พระอุ่น
           รูปที่ ๔  พระแสง
           รูปที่ ๕  พระทอง
           รูปที่ ๖  พระสงฆ์  สีลานุโลโม  พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๔๘๗
           รูปที่ ๗  พระครูไพโรจน์พัฒนกิจ  พ.ศ.  ๒๔๘๗ - ๒๕๓๑
           รูปที่ ๘  พระครูโสภณปัญญาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๑ - ๒๕๓๖
           รูปที่ ๙  พระมหาเสาร์  รกฺขิตธมฺโม พ.ศ.  ๒๕๓๖

การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๗   


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,578