วัดศรีสว่างโคกสะอาด

วัดศรีสว่างโคกสะอาด

ข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๖
          ฝ่ายศาสนสถาน กองพุทธศาสนสถาน
          กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

          วัดศรีสว่างโคกสะอาด  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสะอาด ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา

อาณาเขต
            ทิศเหนือ                           ประมาณ ๓  เส้น  ๑  วา       จดถนนเข้าหมู่บ้าน
            ทิศใต้                              ประมาณ  ๒  เส้น  ๕  วา       จดที่นาของนายเป้า  ชัยชาย
            ทิศตะวันออก                     ประมาณ  ๒  เส้น  ๑  วา       จดที่นาของนางหัด  มะลิซ้อน
            ทิศตะวันตก                       ประมาณ  ๒  เส้น  ๗  วา       จดถนนใหญ่

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
            อุโบสถ                            กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘
            ศาลาการเปรียญ                กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒
            กุฏิสงฆ์                           จำนวน  ๒  หลัง เป็นอาคารไม้
            และศาลาบำเพ็ญกุศล          จำนวน  ๑ หลัง

            วัดศรีสว่างโคกสะอาด  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๖๔  โดยมีพระอาจารย์คำมี  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเสน  จิตรดี  และนายบุดศรี  รักษาสัตย์  ได้ร่วมกันสร้างวัด  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๘  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๑๕ เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
            รูปที่ ๑  พระคำมี  พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๗๖
            รูปที่ ๒  พระสุข  ภาสิริ  พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๗๘
            รูปที่ ๓  พระพรหมมี  สิริจนฺโท  พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔๘๐
            รูปที่ ๔  พระทน  นวโก  พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๙
            รูปที่ ๕  พระน้อย  พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๐๓
            รูปที่ ๖  พระคำ  ชินปุตฺโต พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๑๒
            รูปที่ ๗  พระทูลสวัสดิ์ ฐานวโร  พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๔
            รูปที่ ๘  พระสมพงษ์  อริยวํโส  พ.ศ. ๒๕๓๕
            ปัจจุบัน พระครูประทีปธรรมวงศ์

การศึกษา  มีโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,392