วัดโยธาประสิทธิ์ (ธ)

วัดโยธาประสิทธิ์ (ธ)

ข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๖
          ฝ่ายศาสนาสถาน  กองพุทธศาสนาสถาน
          กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

              วัดโยธาประสิทธิ์  ตั้งอยู่ถนนสุรินทร์ - ปราสาท  หมู่ที่ ๗ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต 
อาณาเขต 
              ทิศเหนือ        จดทางสาธารณะ
              ทิศใต้           จดค่ายลูกเสือ
              ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณะ
              ทิศตะวันตก    จดจดที่ดินชาวบ้าน
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
              อุโบสถ  กว้าง ๑๒ เมตร  ยาว ๑๘  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีต
              ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีต
              หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีต
              กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒๐ หลัง เป็นอาคาร ๒๐ หลัง
              ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีต
              วัดโยธาประสิทธิ์  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ หลวงปู่ฝั่น อาจาโร ได้เดินธุดงค์มาปฏิบัติธรรม ชาวบ้านมีความศรัทธาเลื่อมใส จึงได้สร้างเสนาสนะปฏิบัติธรรมและต่อมาก็ได้บูรณะมาเป็นลำดับ การบริหารและการปกครอง
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
               รูปที่ ๑ พระฝั่น อาจาโร พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๕
               รูปที่ ๒ พระเทพสุทธาจารย์ พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๕๑๐
               รูปที่ ๓ พระราชวิสุทธิธรรมรังสี พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๖
               รูปที่ ๔ พระครูโสภณธรรมรังสี พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึงปัจจุบัน
การศึกษา
               มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔

เป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๒ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๙ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ พระครูโสภณธรรมรังสี จอ. เป็นเจ้าสำนัก
 


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,578