วัดจอมพระ

วัดจอมพระ

ข้อมูล : ประวัติวัด ทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๖
          กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

             วัดจอมพระ ตั้งอยู่ที่ ๑๒๖ บ้านกระทุ่ม - เกษตร หมู่ที่ ๖ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา

อาณาเขต

             ทิศเหนือประมาณ ๒๗ เส้น ๑๒ วา      จดที่นานายบุญเกิด นาคดี
             ทิศใต้ประมาณ ๗ เส้น                     จดถนน
             ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้น ๑๘ วา   จดที่นานายขำขัด บูรณะ
             ทิศตะวันตกประมาณ ๔ เส้น ๘ วา       จดถนนและโรงเรียนบ้านกระทุ่ม

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

             อุโบสถ  กว้าง ๑๐ เมตร  ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒
             ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๔ เมตร  ยาว  ๒๕ เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๒
             และกุฏิสงฆ์  จำนวน ๕ หลัง  เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง  และครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง

             วัดจอมพระ  ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๔๐ เมตร ยาว  ๘๐  เมตร  

การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  คือ

            พระครูวรรณรังษีโสภณ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ - ปัจจุบัน

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ นอกจากนี้  มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒

เป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๔ ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ พระครูสิริปริยัติธำรง จต. เป็นเจ้าสำนัก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469