วัดไทรงาม (ไพรงาม)

วัดไทรงาม  (ไพรงาม)

ข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๖
          กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

          วัดไทรงาม (ไพรงาม) ตั้งอยู่ที่บ้านยางบ่ออี  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑๐ งาน

อาณาเขต

          ทิศเหนือ                 จดถนน รพช.
          ทิศใต้                     จดโรงเรียน
          ทิศตะวันออก            จดถนน รพช.
          ทิศตะวันตก              จดหมู่บ้าน
          มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

          อุโบสถ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘
          กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๑ หลัง
          และอาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗

          วัดไทรงาม (ไพรงาม) ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัด และได้ช่วยกันบริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๔๘ เมตร การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔

เป็นสำนักปฏิบัติธรรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๑๗ ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ พระมหาพรหมปัญญา พรหฺมปญฺโญ จร. เป็นเจ้าสำนัก


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,392