วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม

วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม

ข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๖
          กองพุทธศาสนาสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

           วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม  ตั้งอยู่บ้านกระโพธิ์  หมู่ที่ ๗  ตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอสำโรทาบ  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่

อาณาเขต ประกอบด้วย

            ทิศเหนือประมาณ ๖ เส้น                จดทุ่งนา
            ทิศใต้ประมาณ  ๖  เส้น                  จดถนนสาธารณะ
            ทิศตะวันออก  ๒  เส้น                    จดถนนและทุ่งนา
            ทิศตะวันตกประมาณ ๓ เส้น             จดทุ่งนา

อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย

             อุโบสถ    กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร
             ศาลาการเปรียญ   กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๔
             กุฏิสงฆ์  จำนวน ๒  หลัง  เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง  และครึ่งตึกครึ่งไม้  ๑  หลัง
             ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๔

             วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๐๔   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
                     รูปที่  ๑  พระอินตา อินฺทปญฺโญฺ พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๒
                     รูปที่  ๒  พระสุภาพ  เตชธมฺโม  พ.ศ. ๒๕๓๔ - ปัจจุบัน

การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๔  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๖  นอกจากนี้  มีห้องสมุดอุทยานการศึกษา

เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่ ๒๒ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ พระครูโพธิจริยานุวัตร จร. เป็นเจ้าสำนัก


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469