วัดสุขุมาลัย

วัดสุขุมาลัย

ข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๖
          ฝ่ายศาสนสถาน กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

            วัดสุขุมาลัย ตั้งอยู่บ้านกระวัน  หมู่ที่  ๓  ตำบลบ้านไทร  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๔  ไร่  ๑  งาน  ๔๑  ตารางวา

อาณาเขต

            ทิศเหนือประมาณ  ๗  เส้น  ๔  วา  จดทางสาธารณะ
            ทิศใต้ประมาณ  ๖  เส้น  ๑๗  วา    จดที่ดินสาธารณะ
            ทิศตะวันออก ประมาณ  ๒  เส้น  ๕  วา  จดที่ดินนายอ้วน นุติมาลย์
            ทิศตะวันตก  ประมาณ  ๑  เส้น  ๑๘  วา  จดที่ดินนายเลียม  เสกกล้า

อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย

           อุโบสถ  กว้าง  ๖.๕๐ เมตร  ยาว  ๗  เมตร  เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
           ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๐.๔๐ เมตร ยาว  ๒๐.๕๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
           หอสวดมนต์  กว้าง  ๑๔  เมตร ยาว ๒๔.๕๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง
           กุฏิสงฆ์  จำนวน ๓ หลัง  เป็นอาคารไม้

           ปูชนียวัตถุ มีพระปีะธานประดิษฐานในอุโบสถ ขนาดหน้าตัก กว้าง  ๖๒  นิ้ว  สร้างด้วยทองคำสำริด สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖

           วัดสุขุมาลัย  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗  ชาวบ้านเรียกว่าวัดกระวัน

การบริหารและการปกครอง

            พระครูสุขุมธรรมวาที
            พระครูจารุธรรมธาดา  เจ้าอาวาสปัจจุบัน

เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์  แห่งที่ ๖  ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑  วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑  พระครูจารุธรรมธาดา  เจ้าสำนัก


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,578