แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท ในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,392