วัดบ้านตรมไพร

                                                      วัดบ้านตรมไพร
ข้อมูลจาก  :  ประวัติวัด  ทั่วราชอาณาจักร  เล่ม ๑๖
                 ฝ่ายศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน
                 กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ
          วัดบ้านตรมไพร  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๕๗  บ้านตรมไพร  หมู่ที่  ๑  ตำบลตรมไพร  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๙  ไร่  ๒  งาน  

อาณาเขต
          ทิศเหนือ                         ประมาณ  ๓  เส้น  ๖  วา  ๒  ศอก  จดที่ดินนายลึก  แก้ววิเศษ
          ทิศใต้                             ประมาณ  ๓  เส้น  ๖  วา  ๒  ศอก  จดที่ดินนายเนต  บุญตั้ง
          ทิศตะวันออก                    ประมาณ  ๓  เส้น  ๑๒  วา  ๓  ศอก  จดที่ดินนายสำอางค์  มูลมี
          ทิศตะวันตก                      ประมาณ  ๒  เส้น  ๑๙  วา  ๒  ศอก  จดที่ดินนายมนต์  บุญดำ

          มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน  ๑  แปลง  เนื้อที่  ๘๖  ไร่  ๑  งาน  ๒๐  ตารางวา

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
         อุโบสถ  กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๕
         ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๕
         ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑๓  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
         และกุฏิสงฆ์  จำนวน  ๒  หลัง  เป็นอาคารไม้  ๑  หลัง  และครึ่งตึกครึ่งไม้  ๑  หลัง  
         ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานในอุโบสถ  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๕

         วัดบ้านตรมไพร  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๓๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๕  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๒๖  เมตร  

การบริหารและการปกครอง
        มีเจ้าอาวาส  เท่าที่ทราบนาม  คือ 
        รูปที่  ๑  พระสี  คำผล
        รูปที่  ๒  พระหวา  ธมฺมโชติ
        รูปที่ ๓  พระครูมงคลวุฒาจารย์  พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๓๑
        รูปที่  ๔  พระครูบริหารชัยมงคล  พ.ศ. ๒๕๓๑  

การศึกษา  
       มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๕


 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,392