ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

 

 

                   นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์
   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์     
    

 

 ว่าง

 


นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์


                 

นางสาวสุภาวดี  พ่อค้า
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 
  

  

 

นางนารีรัตน์  มีขันทอง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางธิรนันท์  อุไร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางกนกนาถ  เรืองไทย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวศิริรัศสา พันธ์ศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 
นางผ่องศรี  เภสัชชา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุกันยา  วารีดำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภัทรพล  ชำนิยา  
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
     นางสาวกัญญ์จรินทร์   ละออศรี           
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ว่าง

    นางสาวณัฐธิกา  ไทยยิ่ง
        พนักงานแม่บ้าน

 

 

 


พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

นายธนศักดิ์  รักสกุล
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 

                   

 

       
   
  
 
 


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,024