บุคลากร

 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 

 

นายพศุตม์  ขอดเมชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

 

นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 นางวรภัสสร  เรืองไทย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

 

   นางธิรนันท์  อุไร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 นายชญานนท์  ประเสริฐยิ่ง 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศิริรัศสา พันธ์ศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายภัทรพล ชำนิยา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 นายนราธิปกุล บุญสอน 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 นางสาวนันทิยา  เล้าสกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 นางสาวธัญพร  สุขประจำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 นางสุกันยา  วารีดำ  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวณัฐธิกา  ไทยยิ่ง
แม่บ้าน
นายจำรัส  อุไร
พนักงานขับรถยนต์
-
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 396,406