บุคลากร

 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 

 

-นายเพทาย  สดทรงศิลป์-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

 

นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 นางกนกนาถ เรืองไทย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

 

 

   นายชญานนท์  ประเสริฐยิ่ง 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางธิรนันท์ อุไร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศิริรัศสา พันธ์สรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายภัทรพล ชำนิยา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
   
นางสาวธัญพร  สุขประจำ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุกันยา วารีดำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นาย/นาง/นางสาว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ/ปฏิบัติการ
- นายนราธิปกุล บุญสอน -
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวณัฐธิกา  ไทยยิ่ง
แม่บ้าน
นายอภิเดช  เทียนชัย
พนักงานขับรถยนต์
-
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 210,910