บุคลากร

 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 

 

-นายประสงค์  ทองประ-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

 

 

นายณรงค์ชัย  สนิทผล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 นางกนกนาถ เรืองไทย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

 

นางนารีรัตน์ มีขันธ์ทอง 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางธิรนันท์ อุไร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศิริรัศสา พันธ์สรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายภัทรพล ชำนิยา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นางผ่องศรี เภสัชชา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุกันยา วารีดำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกัญญ์จรินทร์ ละออศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
- นายนราธิปกุล บุญสอน -
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวณัฐธิกา  ไทยยิ่ง
แม่บ้าน
นายอภิเดช  เทียนชัย
พนักงานขับรถยนต์
-
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,160