บุคลากร

 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 

 

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

 

- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภาวี พ่อค้า
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

 

นางนารีรัตน์ มีขันธ์ทอง 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางธิรนันท์ อุไร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกนกนาถ เรืองไทย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศิริรัศสา พันธ์ศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางผ่องศรี เภสัชชา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุกันยา วารีดำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภัทรพล ชำนิยา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวกัญญ์จรินทร์ ละออศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวณัฐธิกา  ไทยยิ่ง
แม่บ้าน
นายณัฐฐกูร  เพ็งชวด
พนักงานขับรถยนต์
-
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,261