สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการเข้าวัดทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 138,641