วัดโพธิ์ทอง

วัดโพธิ์ทอง

ข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๖
          ฝ่ายศาสนสถาน กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

              วัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่บ้านกระโพ หมู่ที่ ๑ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา

อาณาเขต

          ทิศเหนือ                       ประมาณ ๒ เส้น ๕ วา จดที่ดินนายเภา ต้นจันทร์
          ทิศใต้                          ประมาณ ๓ เส้น ๕ วา จดถนน
          ทิศตะวันออก                 ประมาณ ๑ เส้น จดถนน
          ทิศตะวันตก                   ประมาณ ๒ เส้น ๑๐ วา จดถนน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

          อุโบสถ กว้าง ๘.๔๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีต
          ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารไม้ 
          กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้
          ปูชนียวัตถุ มี พระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒๐ นิ้ว มีนามว่า สมเด็จสุโขทัย

          วัดโพธิ์ทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร 

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

           รูปที่ ๑ พระปลอด  พ.ศ. ๒๓๖๔ - ๒๓๙๑
           รูปที่ ๒ พระเหิน  พ.ศ. ๒๓๙๑ - ๒๔๑๐
           รูปที่ ๓ พระอาน พ.ศ. ๒๔๑๐ - ๒๔๓๐
           รูปที่ ๔ พระดำ พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๔๓๘
           รูปที่ ๕ พระอินทรื พ.ศ. ๒๔๓๘ -๒๔๔๙
           รูปที่ ๖ พระพา พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๔๖๒
           รูปที่ ๗ พระเกด พ.ศ. ๒๔๖๒ - ๒๔๗๕
           รูปที่ ๘ พระสร้อย โสภโณ พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๕
           รูปที่ ๙ พระครูสุวรรณปัญญาจารย์ พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๕๓๒
           รูปที่ ๑๐ พระครูวิบูลโพธิธรรม พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๘
           รูปที่ ๑๑ พระแสง อินทโชโต พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง -
           รูปที่ ๑๒ พระครูสุวรรณโพธิคุณ ปัจจุบัน

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ นอกจากนี้มีหน่วย อ.ป.ต. ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐

เป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหหวัดสุรินทร์ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แห่งที่ ๑๒ มี พระครูสุวรรณโพธิคุณ เจ้าคณะตำบลกระโพ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง เป็นเจ้าสำนัก

        


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 210,885