วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

ข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๖
          ฝ่ายศาสนสถาน กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

          วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ บ้านระมาดค้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา 

อาณาเขต

          ทิศเหนือ               จดที่นานายนยมน  อินทะจักร
          ทิศใต้                   จดทางสาธารณะ
          ทิศตะวันออก          จดที่นานายมี  วินมงคล
          ทิศตะวันตก            จดทางสาธารณะ 

อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย

          อุโบสถ   กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เป็นอาคารคอนกรีต
          ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๒  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เป็นอาคารไม้
          กุฏิสงฆ์  จำนวน  ๓ หลัง  เป็นอาคารไม้  ๒  หลัง  ตึก ๑  หลัง

          วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๘  ชาวบ้านเรียกว่า  วัดระมาดค้อ  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว ๑๖ เมตร 

การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

           รูปที่  ๑  พระแก้ว  พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๙๙
           รูปที่  ๒  พระเส็ง   พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๑
           รูปที่  ๓  พระคำ  ธมฺมโชโต  พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๓
           รูปที่  ๔  พระล้อม พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๕
           รูปที่  ๕  พระกลัน  พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๖
           รูปที่  ๖  พระเปล  มหาวีโร  พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๐
           รูปที่  ๗  พระลาบ  พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔
           รูปที่  ๘  พระโพน  พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๘
           รูปที่  ๙  พระกลอน  พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๐
           รูปที่  ๑๐  พระคืน  พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔
           รูปที่  ๑๑  พระแวง  สิกฺขาสโภ  พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๐
           รูปที่  ๑๒  พระครูโอภาสธัมมพิทักษ์  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ถึง ปัจจุบัน

และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๙ ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ จอ. เป็นเจ้าสำนัก

         


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 597,832