วัดโพธิ์ทอง

วัดโพธิ์ทอง

          วัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่บ้านกระโพ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา ปัจจุบันมีเจ้าอธิการแสวง อินฺทโชโต (พระครูสุวรรณโพธิคุณ) เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง และเจ้าคณะตำบลกระโพ

ประวัติวัดโพธิ์ทอง

          วัดโพธิ์ทอง นับเป็นวัดเก่าแก่ในแถบนี้ โดยอาศัยความเห็นจากพระผู้ใหญ่และผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่าวัดโพธิ์ทองแห่งนี้ตั้งตามชื่อต้นไม้ประจำถิ่น ต่อมาก็ได้ทำการก่อสร้างเรื่อยมา ยังไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง ไปๆมาๆ ระหว่างหมู่บ้านกระโพกับหมู่บ้านปทาย โดยได้อาศัยพระจากวัดพรหม กับวัดจำปา มาดูแลเป็นครั้งคราวจนกระทั่งปี พ.ศ.2364 ได้มีพระอุปัชฌาย์ปลอด ซึ่งเป็นพระเถระที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญทางการปกครองคณะสงฆ์ จนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเป็นอย่างดี จังหวัดสุรินทร์จึงได้จัดมาเป็นผู้สร้างและจัดตั้งวัดโพธิ์ทองแห่งนี้ให้เป็นวัดถูกต้องและถาวร ท่านก็เป็นเจ้าสมภารหรือเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองแห่งนี้ จนถึงปี พ.ศ.2391 จึงมรณภาพ

          ต่อมาพระเหินซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านได้ปกครองวัดโพธิ์ทอง พระเหินได้พัฒนาโดยสร้างกุฏิขึ้น 1 หลัง และศาลาโรงธรรม 1 หลัง หรือศาลาการเปรียญ ทรงโบราญอาคารไม้หลังคามุงหญ้าคา ท่านได้เป็นสมภารหรือเจ้าอาวาสถึงปี  พ.ศ.2410 โดยประมาณ ก็ได้มรณภาพ ต่อมามีพระอาจารย์อานเป็นพระชาวจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นพระนักพัฒนาที่มีความรู้ ได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดโพธิ์ทองแห่งนี้ โดยท่านเป็นครูผู้สอนหนังสือไทยให้กับประชาชน และได้สอนหนังสือมูลกระจายให้กับพระภิกษุสามเณร จนถึงปี พ.ศ.2430 ท่านได้ย้ายไปอยู่วัดที่อื่น

          ต่อมามีพระอาจารย์ดำ พระอาจารย์อินทร์ พระอาจารย์พา อินทร์สำราญ อยู่ติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ.2470 ก็มีพระอาจารย์แกต มะลิงาม พระอาจารย์จันทร์ หอมนวล พระอาจารย์บู่ หอมนวล เป็นเจ้าอาวาสติดต่อกันมา จนถึงปี พ.ศ.2475 ก็มีพระอธิการสร้อย (โล้น) โสภโณ เป็นเจ้าอาวาส และทางคณะสงฆ์ได้ยกฐานะให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะหมวด (เจ้าคณะตำบลกระโพ) ท่านได้สร้างอุโบสถขึ้น 1 หลัง แบบทรงไทยอาคารไม้หลังมุงสังกะสี และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2484 แล้วท่านก็ได้ลาสิกขาบทออกไป

          ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2485 ทางคณะสงฆ์อำเภอท่าตูมได้มอบหมายให้พระอธิการแวง สุวรณฺณปญฺโญ (พระครูสุวรรณปัญญาจารย์) มาเป็นเจ้าอาวาส แล้วได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลกระโพ แต่งตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์ และเป็นเจ้าสำนักเรียนธรรม จนถึงปี พ.ศ.2523 ท่านก็ได้มรณภาพ จึงได้แต่งตั้งเจ้าอธิการพา ฐานวโร (พระครูวิบูลโพธิธรรม) เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบลกระโพ จนถึงปี พ.ศ. 2538 ท่านก็ได้มรณภาพไปด้วยโรคชรา แล้วจึงได้แต่งตั้งให้เจ้าอธิการแสวง อินฺทโชโต (พระครูสุวรรณโพธิคุณ) เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง และเจ้าคณะตำบลกระโพจนถึงปัจจุบัน

อาคารเสนาสนะสำคัญ

          1. อุโบสถ (หลังใหม่) มีลักษณะสถาปัตยกรรมไทย ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร ในอุโบสถมีพระประธานประดิษฐาน ขนาดหน้าพระเพลากว้าง 80 นิ้ว 1 องค์

          2. ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นศาลาเอนกประสงค์ ให้พุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรมในวันธรรมสวนะหรือวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำ

          3. กุฏิ 1 หลัง รับรองพระภิกษุสามเณร ที่บรรพชาอุปสมบทได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในทางพระธรรมวินัยอยู่จำพรรษา ในแต่ละปีมีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาไม่น้อยกว่า 10 รูป ขึ้นไป

ลำดับเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง

1. พระอธิการปลอด                          พ.ศ.2364-2391

2. พระอธิการเหิน                            พ.ศ.2391-2410

3. พระอธิการอาน                            พ.ศ.2410-2430

4. พระอธิการดำ                              พ.ศ.2430-2438

5. พระอธิการอินทร์                          พ.ศ.2438-2449

6. พระอธิการพา                              พ.ศ.2449-2463

7. พระอธิการแกต โอภาโส                  พ.ศ.2462-2475

8. พระอธิการสร้อย โสภโณ                  พ.ศ.2475-2485

9. พระครูสุวรรณปัญญาจารย์                พ.ศ.2485-2523

10. พระครูวิบูลโพธิธรรม                     พ.ศ.2523-2538

11. พระครูสุวรรณโพธิคุณ                    พ.ศ.2538-ปัจจุบัน

กดเพื่อนำทาง

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,000