วัดศรีวิหารเจริญ

วัดศรีวิหารเจริญ

ข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๖
           ฝ่ายศาสนสถาน กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

             วัดศรีวิหารเจริญ  ตั้งอยู่ที่บ้านตลาดศีขรภูมิ ถนนสุขาภิบาล ๑ หมู่ที่   ๒  ตำบลระแงง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๗  ไร่  ๑  งาน  ๗๔  ตารางวา  

อาณาเขต

              ทิศเหนือ               จดเขตหมู่บ้าน
              ทิศใต้                   จดถนนสาธารณะ
              ทิศตะวันออก          จดถนนสุขาภิบาล  ๒
              ทิศตะวันตก            จดถนนสุขาภิบาล  ๑

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

              ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๘  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๘
              กุฏิสงฆ์  จำนวน  ๓  หลัง  เป็นอาคารไม้  ๒  หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง 

              ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๙  เมตร ยาว  ๑๕  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๑ 
              และศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน  ๑  หลัง  สร้างด้วยไม้
              ปูชนียวัตถุ มีพระประธาน จำนวน ๓ องค์

              วัดศรีวิหารเจริญ  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยมีพระอาจารย์ดาว  เป็นผู้สร้งวัดเดิมมีชื่อว่า วัดใหม่ศรีวิหารเจริญราษฎร์  เนื่องจากชื่อยาวเกินไปจึงเปลี่ยนชื่อวัดว่า วัดศรีวิหารเจริญ  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๑๔  กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ

               รูปที่  ๑  พระดาว  พ.ศ.  ๒๔๘๔ - ๒๔๙๖
               รูปที่  ๒  พระมหานอ  อตฺถกาโม  พ.ศ.  ๒๔๙๗ - ๒๔๙๙
               รูปที่  ๓  พระครูศีขรภูมิพิทักษ์  พ.ศ.  ๒๕๐๐ - ๒๕๐๕
               รูปที่  ๔  พระครูสุเมธวิหารธรรม  พ.ศ. ๒๕๐๖ - 
               รูปที่  ๕  พระมหาเจริญสุข  คุณวีโร  ปัจจุบัน

การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗

เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่  ๘  ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระมหาเจริญสุข  คุณวีโร  จอ. เป็นเจ้าสำนัก


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,578