วัดบูรพาราม พระอารามหลวง (ธ)

วัดบูรพาราม พระอารามหลวง (ธ) จังหวัดสุรินทร์


            วัดบูรพาราม เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีหรือ ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีอายุประมาณ ๒๐๐ ปี เท่ากับอายุเมืองสุรินทร์ สร้างโดย พระยาสุรินทร์ศรีณรงค์จางวาง (ปุม) เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกสร้างเมื่อประมาณพุทธศักราช ๒๓๐๐ ถึง ๒๓๓๐ โดยประชาชนร่วมกันสร้างขึ้น เรียกว่า "วัดบูรพ์" เดิมเป็นวัดมหานิกายเป็นวัดเก่าแก่มีพัฒนาการที่ยาวนานตามยุคตามสมัย ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโสอ้วน) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑล และอนุมัติให้วัดบูรณ์เป็นวัดในสังกัดธรรมยุตและได้นิมนต์พระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล ซึ่งปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานอยู่ให้มาประจำอยู่ที่วัดบูรพาราม ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส และร่วมเป็นคณะพระสังฆาธิการ
            หลวงพ่อพระชีว์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ประดิษฐาน ณ วัดบูรพาราม ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ใกล้ศาลากลางจังหวัด หลวงพ่อพระชีว์หรือหลวงพ่อประจีองค์นี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด คาดว่าสร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดบูรพาราม รับเป็นปูชนียวัตถุ ที่ชาวสุรินทร์เคารพบูชาถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเมืองสุรินทร์ วัดบูรพารามได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

เป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๑ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๙ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ พระราชวรคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด (ธ) เป็นเจ้าสำนัก

ลิขสิทธิ์ข้อมูลข้อความ : วัดบูรพาราม พระอารามหลวง

***และที่นี่ก็มีน้อนด้วย

ข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๖
          ฝ่ายศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

          วัดบูรพาราม (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๐ ถนนจิตรบำรุง  ตำบลในเมือง  อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๖๕ ตารางวา 

อาณาเขต

          ทิศเหนือ                  จดเขตชาวบ้าน
          ทิศใต้                      จดที่ดินราชการ
          ทิศตะวันออก             จดถนนจิตรบำรุง
          ทิศตะวันตก               จดเขตชาวบ้าน 
          มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่  ๑๑๔ ไร่ ๖๙ ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย 

          อุโบสถ  กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๓๒  เมตร  พื้นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
          ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๔๕  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๒๐
          วิหาร  กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๖
          และกุฏิสงฆ์  จำนวน  ๑๗  หลัง  เป็นอาคารตึกและศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีต
          ปูชนียวัตถุ  มีพระพุทธรูปโบราณ  มีนามว่า  หลวงพ่อพระชีว์

          วัดบูรพาราม  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐  เดิมมีชื่อว่า  วัดบูรณ์ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐ เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ

           รูปที่  ๑  พระมหาพลอย  พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๗๖
           รูปที่  ๒  พระราชวุฒาจารย์  พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๕๒๖
           รูปที่  ๓  พระรัตนากรวิสุทธิ์  พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๙
           รูปที่  ๔  พระโพธินันทมุนี  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
           ปัจจุบัน พระราชวรคุณ

การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 138,674