วัดบ้านโพธิ์

วัดบ้านโพธิ์

ข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๖
          กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

           วัดบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๗๙ ตารางวา

อาณาเขต

           ทิศตะวันออก          จดทางสาธารณะประโยชน์
           ทิศตะวันตก            จดทางสาธารณะประโยชน์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

           อุโบสถ  กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๒๓  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ และกุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุ มีพระประธาน ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้ว และพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๙ นิ้ว จำนวน ๒ องค์
           วัดบ้านโพธิ์  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ การบริหารและการปกครอง

มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

            รูปที่ ๑  พระจันทร์
            รูปที่ ๒  พระเมา
            รูปที่ ๓  พระสอน
            รูปที่ ๔  พระนำ
            รูปที่ ๕  พระสอน
            รูปที่ ๖  พระจิต
            รูปที่ ๗  พระกำ
            รูปที่ ๘  พระนิม
            รูปที่ ๙  พระเปี่ยม
            รูปที่ ๑๐ พระครูจิตติภิรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึงปัจจุบัน

            วัดบ้านโพธิ์  เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่  ๒๖/๒๕๕๓ วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ แห่งที่  ๑๙  โดยมี พระครูสุจิตตาภิรม เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัดบ้านโพธิ์ เป็นเจ้าสำนัก 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 53,717