ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าวสำนักพุทธฯ / ประกาศจังหวัด ที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


image รูปภาพ
image
image
image
แก้ไขมาตรการโควิด จังหวัดสุรินทร์
แก้ไขมาตรการโควิด จังหวัดสุรินทร์
แก้ไขมาตรการโควิด จังหวัดสุรินทร์
แก้ไขมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโควิด จังหวัดสุรินทร์
แก้ไขมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโควิด จังหวัดสุรินทร์
การดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้ากน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
การดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้ากน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ให้กิจการ กิจกรรมบางประเภท ปิดกิจการ
คำสั่งให้กิจการ กิจกรรมบางประเภท ปิดกิจการ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แผนปฏิบัติการ 90 วัน คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤตโควิด.pdf |
pdf มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า เชื้อไวรัสโคโรน่า2019.pdf |
pdf พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 22) |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 396,406