พระสังฆาธิการ และพระเกจิ เมืองสุรินทร์ (มหานิกาย)

พระสังฆาธิการ และพระเกจิ เมืองสุรินทร์ (มหานิกาย)
จังหวัดสุรินทร์

 

##ขอขอบคุณภาพจาก : สามเณรวงศธร ยอดทอง วัดหนองบัวสุรินทร์

##ขอขอบคุณภาพจาก : ภชร รัมพณีนิล


image รูปภาพ
พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระพหรมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) สมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล/เจือจันทร์) ป.ธ.๙, ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน/วิ่งรัมย์) นักธรรมเอก,เปรียญธรรม ๔ ประโยค,การศึกษามหาบัณฑิต,รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจ.สุรินทร์
พระมหาเจริญสุข คุณวีโร (นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๙ ประโยค, ครุศาสตรมหาบัณฑิต) รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าอาวาสวัดศรีวิหารเจริญ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
พระครูศรีปริยัติคณานุรักษ์ (หลวงปู่มหาเสาร์ รกฺขิตธมฺโม) นักธรรมชั้นเอก,เปรียญธรรม ๖ ประโยค อายุ ๘๘ พรรษา ๖๘ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม เจ้าอาวาสวัดบึง ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
พระครูมหามงคลปัจจันตเขต (หลวงปู่มี ฐิตสาโร/นนธิจันทร์) นักธรรมชั้นโท เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดโพนทอง อายุ ๑๐๙ ปี พรรษา ๓๒ วัดโพนทอง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
พระครูพิพิธวรการ (หลวงปู่อึก อคฺควณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปราสาท,เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยเสนง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
พระราชสุตาลังการ (ฉัตต์ สจฺจวโร/เอ็นดู, นักธรรมชั้นเอก,เปรียญธรรม ๔ ประโยค, รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์ พระราชาคณะชั้นราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระครูบริคุตโพธิคุณ (หลวงปู่บุญทัน อคฺคเตโช) อายุ ๙๕ ปี พรรษา ๗๕ วัดกาพระคุณาราม ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
พระครูพิทักษ์สังฆกิจ (โกสุม ติกฺขวีโร) นักธรรมชั้นเอก, ประโยค ๑-๒, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต เจ้าคณะอำเภอสังขะ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,261