พระสังฆาธิการ และพระเกจิ เมืองสุรินทร์ (มหานิกาย)

พระสังฆาธิการ และพระเกจิ เมืองสุรินทร์ (มหานิกาย)
จังหวัดสุรินทร์

 

##ขอขอบคุณภาพจาก : สามเณรวงศธร ยอดทอง วัดหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

##ขอขอบคุณภาพจาก : ภชร รัมพณีนิล


image รูปภาพ
พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระพหรมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) สมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล/เจือจันทร์) ป.ธ.๙, ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน/วิ่งรัมย์) นักธรรมเอก,เปรียญธรรม ๔ ประโยค,การศึกษามหาบัณฑิต,รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจ.สุรินทร์
พระมหาเจริญสุข คุณวีโร (นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๙ ประโยค, ครุศาสตรมหาบัณฑิต) รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าอาวาสวัดศรีวิหารเจริญ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
พระครูศรีปริยัติคณานุรักษ์ (หลวงปู่มหาเสาร์ รกฺขิตธมฺโม) นักธรรมชั้นเอก,เปรียญธรรม ๖ ประโยค อายุ ๘๘ พรรษา ๖๘ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม เจ้าอาวาสวัดบึง ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
พระครูมหามงคลปัจจันตเขต (หลวงปู่มี ฐิตสาโร/นนธิจันทร์) นักธรรมชั้นโท เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดโพนทอง อายุ ๑๐๙ ปี พรรษา ๓๒ วัดโพนทอง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
พระครูพิพิธวรการ (หลวงปู่อึก อคฺควณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปราสาท,เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยเสนง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
พระราชสุตาลังการ (ฉัตต์ สจฺจวโร/เอ็นดู, นักธรรมชั้นเอก,เปรียญธรรม ๔ ประโยค, รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์ พระราชาคณะชั้นราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระครูบริคุตโพธิคุณ (หลวงปู่บุญทัน อคฺคเตโช) อายุ ๙๕ ปี พรรษา ๗๕ วัดกาพระคุณาราม ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
พระครูพิทักษ์สังฆกิจ (โกสุม ติกฺขวีโร) นักธรรมชั้นเอก, ประโยค ๑-๒, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต เจ้าคณะอำเภอสังขะ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
พระครูอนุวัตปัญญาภรณ์ (หาด ปญฺญาวโร/ผ่องศรี) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระครูธรรมรัตนาภิรม (เจ้าคณะตำบลวัดราษฎร์ชั้นพิเศษเทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอวัดราษฏร์ชั้นเอก) เจ้าอาวาสวัดธรรมรัตน์โพธาราม  (บ้านหนองคู - ทุ่งเจริญ)  เเละเจ้าคณะตำบลพระแก้ว ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
พระครูศรีปริยัติสาทร (สุรัตน์ อินฺทปญฺโญ) รองเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 1 เจ้าอาวาสวัดคุ้มเหนือ (วัดเทพสุรินทร์) อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระครูวิศิษฎ์วิหารคุณ วิ (หลวงปู่ฉลาด อาภสฺสโร) รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ เจ้าอาวาสวัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ธรรมาราม ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
พระครูสุภัทรโพธิคุณ (หลวงปู่เผือก สุภัทโท) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าตูม อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยหมากหมี่ ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
พระครุปทุมสังฆการ, ดร. (หลวงพ่อสุพรรณ ฐิตปญฺโญ, น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.) เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดปทุมเมฆ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระครูสิริพรหมสร (หลวงปู่สมพงษ์ พฺรหมฺสโร, น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม.) เจ้าคณะอำเภอท่าตูม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้างปรีง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,578