สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดสุรินทร์

            วันอังคารที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. จังหวัดสุรินทร์ โดย นายเสริมศักด์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย สนิทผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 42,432