สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๔   ณ ห้องประชุมข้าวสารหอม ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

 วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
     เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
     ณ ห้องประชุมข้าวสารหอม ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๔  
ในการนี้ นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  มอบหมาย นางกนกนาถ  เรืองไทย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมแทน   
เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดจัดสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี พระปลัดกมลพัฒน์  ฉายา อคฺคจิตฺโต เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ วัดประทุมเมฆ และมหาวันชัย ฉายา สีลเตโช วัดจำปา เลขานุการฝ่ายการศึกษา ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของการจัดสอบธรรมสนามหลวง ในภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์ ทั้งสังกัด มหานิกาย และ ธรรมยุต  ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้ 
ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

ข่าว  :  นางกนกนาถ  เรืองไทย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 53,771