สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนบูรณะพัฒนาวัด  และเงินอุดหนุนก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมูลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 วันที่  ๑๙ พ.ย.  ๒๕๖๔
     เวลา ๑๓.๓๐ น. 
    ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์ 
    จังหวัดสุรินทร์  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนบูรณะพัฒนาวัด  และเงินอุดหนุนก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมูลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
      นางทรงลักษณ์  วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายนายประสงค์  ทองประ  ผอ.สนง.พศ.จ.สุรินทร์ เป็นประธานดำเนินการประชุม
     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนฯ  จำนวน  ๕๔ วัด วงเงินงบประมาณ  ๑๑๕  ล้านบาทเศษ และมอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  สรุปรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเสนอของบประมาณเงินอุดหนุนฯ ต่อสำนักงบประมาณ ต่อไป

ข่าว  :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,913