สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา  ๐๙.๐๐ น.
           ตามที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนโยบายของผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานภายนอกทั้งภาคดรัฐและภาคเอกชน ที่มีการประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
           นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และนางวรภัสสร  เรืองไทย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมรับฟัง
ณ ห้องประชุม  ชั้น ๓  อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ  หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,115