สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารการขจัดความยากจนฯ จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ ๒๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น.
           จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเรื่อง  จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุรินทร์ (ศจพ.จ.สร.) โดย นายพิจิตร  บุญทัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม 
            ในการนี้  นายเพทาย  สดทรงศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางวรภัสสร  เรืองไทย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุม 
            การประชุมในครั้งนี้ประธานการประชุม มีความเห็นควรให้จังหวัดสุรินทร์ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์
ณ  ห้องประชุมช้างใหญ่  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 210,853