การประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๐ ฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

    นายพศุตม์  ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนันทิยา  เล้าสกุล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายชำนาญ  ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม โดยสำงานพระพุทธศาสนาได้รับผิดชอบเครื่องชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลช่วงเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๗๐) หมวดที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๓๗ คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 396,406